Bağlantıları atla

Proje Başvurusu ve Kabul İşlemleri

PROJE BAŞVURUSU VE KABUL İŞLEMLERİ

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde D Blok içerisinde yer alan Ar-Ge ofisleri kiraya verilmektedir.

A- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Bursateknopark A.Ş. bilgi almak için müracaat edebilirler.

2. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

3. Bursateknopark’ta aşağıda belirlenmiş olan öncelikli teknolojik alanlarda faaliyet gösteren veya bu alanlardan birisinde araştırma geliştirme faaliyetlerine girmeyi planlayan kuruluşlara öncelik verilmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş., teknolojideki gelişmeleri göz önünde bulundurarak Türkiye’nin stratejik hedefleri doğrultusunda gerekli gördüğü takdirde öncelikli teknolojik alanları değiştirme hakkına sahiptir.

Öncelikli Teknolojik Alanlar şunlardır; kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, imalat sektörleri (tekstil, gıda, metal, mineral, mobilya, gemi inşa, vd), savunma sanayi, lojistik ve ulaştırma, kritik teknolojiler, biyoteknoloji, robotlar ve akıllı sistemler, mikro/nano/optoelektronik, kuantum, sensör teknolojileri, katmanlı imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zeka ve nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik, büyük veri, sibergüvenlik, veri mühendisliği, biyomalzemeler, ileri malzeme teknolojileri, yeni nesil kompozitler, yenilenebilir enerji sistemleri, enerji depolama, elektrikli araçlar, dijital dönüşüm ve sosyal inovasyon.

4. Girişimci firma başvuru dosyasında Bursateknopark’ta yürütmek üzere en fazla 3 (üç) adet Ar-Ge ve/veya tasarım projesi belirtebilir. Bursateknopark’ta yer alan firmaların proje başvurularında ve Kamu destekli projelerde bu sayı aranmaz. Girişimci firmaların proje başvuruları sırasında belirttikleri projelerin yeni başlıyor olması veya devam eden proje süresinin en fazla %40’ının tamamlanmış olması şarttır.

5. Başka bir Bölge’de iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan Girişimcilerin projeleri ile Bölge’ye önceden kabul edilmiş girişimcilerin projeleri yeni proje başvurusu gibi değerlendirilir.

6. Bursateknopark, başvurularda ve ek proje başvurusunda sunulan Ar-Ge ve/veya tasarım projelerinin 6 (altı) aydan kısa süreli olmaları halinde değerlendirmeye alınmaz.

7. Başka bir kamu ve/veya uluslararası Ar-Ge/tasarım destek programları kapsamında desteklenen (araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri (BAP), yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kurumların destekleri hariç) ya da Ar-Ge/tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projeler doğrudan Yönetim Kurulu tarafından Ar-Ge / tasarım projesi olup olmaması dışındaki kriterlere göre değerlendirilir. Bu durumdaki girişimcilerden başvuru ücreti alınmaz.

8. Bursateknopark’ta faaliyetlerine başlamak isteyen ya da faaliyetlerini Bölge’ye taşımak isteyen girişimciler başvurularını ön başvuru ve esas başvuru olmak üzere iki adımda gerçekleştirirler.

9. Ön başvurular “bursateknopark.com” web sayfasındaki “Başvuru” linkinden yapılacaktır. Ön başvurularda değerlendirme ücreti talep edilmez. Ön başvuru aşamasında düzenlenen formlarda girişimci firmaya ve Ar-Ge ve/veya tasarım projelerine ilişkin temel bilgiler ile Bursateknopark’ta yer almayı talep etme nedenlerinin açıklanması beklenmektedir. Yapılan ön başvuru, Yönetici Şirket tarafından öncelikli alan, şekil, içerik ve aranan kriterlere uygun olup olmadığı bakımından detaylı olarak incelenir. Görülen eksiklikler firmaya iletilir ve ön başvurunun eksiksiz olarak yapılması sağlanır. Ön başvurunun 15 (on beş) gün içinde tamamlanması talep edilir. Bu süre içinde tamamlanmayan başvurular portal tarafından otomatik olarak kapatılır.

10. Esas başvuru onayı verilen Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyeti gösteren girişimciler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esas başvuru ücretini Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. aşağıda belirtilen banka hesabına yatırırlar ve dekontu websitesinde yer alan ARGE Portal’a yüklerler. Böylece esas başvuru süreci başlamış olur. Yatırılan esas başvuru ücretinin hiçbir koşulda iadesi yapılmaz. Esas başvurunun 30 (otuz) gün içinde tamamlanması talep edilir. Bu süre içinde tamamlanmayan başvurular portal tarafından otomatik olarak kapatılır.

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için 2024 yılı proje değerlendirme ücreti (bir proje için) aşağıda belirtilmiştir.

a) Girişimci/Şirket Aday Proje Başvuru Ücreti 7.000,00 TL+ KDV (%20) olmak üzere 8.400,00 TL (sekizbindörtyüz Türk Lirası) olarak uygulanır.
b) Kuluçka Merkezi Aday Proje Başvuru Ücreti 1.500,00 TL+ KDV (%20) olmak üzere 1.800,00 TL (binsekizyüz Türk Lirası) olarak uygulanır.

ÖDEMENİN NEV’İ KİRA CİNSİ BANKA ADI ŞUBE ADI KOD H.NO IBAN NO
PROJE DEĞERLENDİRME ÜCRETİ TL (TÜRK LİRASI ZİRAAT BANKASI BURSA 0060 96591410-5002 TR47 0001 0000 6096 5914 1050 02

11. Esas başvuru ARGE Portal üzerinden girildikten ve dosyaları elden veya posta yolu ile teslim edildikten sonra, proje 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca “Proje Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli gördüğü takdirde girişimciden ek belge isteyebilir ve/veya mülakata çağırabilir.

12. Yönetim Kurulu değerlendirmesi Proje Değerlendirme Komisyonu görüşleri ile birlikte belirlenen ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilir.

13. Projesi Yönetim Kurulu kararıyla olumlu bulunan girişimci firmalara uygun ofis/ofisler (çalışma, alanı, yerleşim, personel sayısı, etkileşim vb. göz önüne alınarak) önerilir ve kabulü halinde kira sözleşmesi yapılır. Eğer kiralama için uygun ofis bulunmuyorsa, girişimci bekleme listesine eklenir.

B-FİRMA YETERLİLİĞİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Bursateknopark’a kabul edilebilmek için girişimcilerin mutlak suretle yasa kapsamında değerlendirilen Ar-Ge ve/veya tasarım çalışmalarını fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede olması gerekir.

2. Bursateknopark’ta yer alacak firmaların uluslararası pazarlarda ülkemizin ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütmeleri gerekir.

3. Girişimciler yasada belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket ve/veya ilgili Kamu Kurumları (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi) tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdürler. Girişimciler, gerekli görülen durumlarda güncellenecek olan formları doldurmak suretiyle istenilen bilgileri Yönetici Şirketin belirlediği süre ve biçimde teslim edecektir.

4. Yasal yükümlülüklere uymayan girişimciler uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi veya devamında ısrar edilmesi durumunda girişimci Bölge’den çıkarılabilecektir. Girişimciler, bu koşullara ek olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri de yerine getirmek durumundadır.

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine istinaden, başvuru yapan girişimciler başvuru sürecinde ve Bölge’deki faaliyeti sürecinde, gerçek kişilere ait verdikleri her türlü yazılı belge, bilgi ve malzemenin Yönetici Şirket ve diğer paydaşlarla paylaşımında Kanun kapsamında açık rızasının varlığını kabul etmektedir.

6. Girişimci tarafından Bölge’de yürütülen projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak personel sayısı, proje bütçesi, proje kapsamında ithal edilecek ürün izni ve her bir personel için bölge dışında geçirilecek süreye ilişkin izin ile proje kapsamındaki her türlü revizyon talepleri Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır ve Bursateknopark Genel Müdürü’nün onayına sunulur.

7. Başvuru formlarında üretim için yer talepleri yapılmayacaktır. Firmalar, Ar-Ge faaliyetleri sürecinde geliştirdikleri ürünleri ilgili Yönetmelik’te tarif edildiği şekilde prototip ve pilot tesis ölçeğinde üretebilirler. Söz konusu üretimin Bursateknopark’ta yapılabilmesi amacıyla, firmalar iş ve malzeme akış şemalarını Yönetici Şirket’e onaylatmak zorundadırlar. Üretim aşamasında gürültü, koku ve çevre kirliliğine izin verilmez.

8. Bursateknopark içerisinde yer alacak kuruluşlar faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığı ile ilgili tüm koşullara uymakla yükümlüdür. Çevre kirliliğine yol açan (hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan ) faaliyetleri Bursateknopark’a getiremez.

9. Kabul edilen Firmaların birimlerinde Ar-Ge ağırlıklı çalışmaları, görevlendirdikleri personel içindeki nitelikli araştırmacı oranı, Ar-Ge faaliyetlerinin birimin tüm etkinliklerine oranı ve Ar-Ge için ayrılan mekanın birimin işgal ettiği toplam alana oranı gibi hususlar, birimin Teknopark içindeki faaliyetlerinin denetiminde dikkate alınır.

10. Kuruluşların kullanımları için tahsis edilen mekanlarda depolama yapma ve araç trafiğini artırıcı faaliyetlerine izin verilmez.

11. Firmalar, Bursateknopark bünyesindeki çalışmalarında Yönetici Şirket tarafından yayınlanan İşletme Yönergesi’ne mutlak surette uyacaklardır.

12. Bölgedeki yer tahsislerinde kişi başına yaklaşık 5 m² dikkate alınmaktadır.

13. Bölgede faaliyete başlayan girişimci/şirketler Bursateknopark’tan alacakları akıllı kimlik kartları ile giriş-çıkışlarını (PDKS) elektronik ortamda beyan edeceklerdir.

14. Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketlerin proje başlama tarihi Bursateknopark ile imzalanacak olan ofis kira sözleşmesinin başlangıç tarihi olup, Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım geliştirme faaliyeti kapsamında Bursateknopark ARGE Portal’a üye olarak aylık ilerleme raporlarının düzenli olarak tanzimi ile elde edilecek aylık muafiyet formlarının Bursateknopark tarafından onaylatılması gerekmektedir.

15. Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketler, kiraladıkları bağımsız alanlardaki elektrik, soğutma, ısıtma (merkezi kalorifer sistemi), internet vb giderlerini ödeyecektir.