Bağlantıları atla

Proje Değerlendirme Kriterleri

Bölge’de Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölge’de yürütecekleri her bir Ar-Ge veya Tasarım projesi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

Başvuruya konu olan projeler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

 • Proje ulusal/uluslararası bazda yenilik içermesi, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığınının gösterilmesi ve teknolojik bilgi birikimine katkı sağlaması,
 • Proje çıktısı üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilme potansiyeli,
 • Proje çıktısı ürün kalitesini, standardını ve/veya katma değerini yükseltme potansiyeli,
 • Proje çıktısı verimliliği artırabilme potansiyeli,
 • Proje bilinen bir yöntem ve süreç önerisi ise üretim maliyetlerini düşürebilme potansiyeli,
 • Projenin amaç ve gerekçelerinin, projenin başarı ile tamamlanması durumunda elde edilecek kazanımların yeterliliği,
 • Projenin ulusal/uluslararası piyasada ticarileşme potansiyeli,
 • Proje çıktısının ithal edilen bir ürünün yerini alma dolayısıyla ithal ikame potansiyeli,
 • Proje çıktısı ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik bir ürün özelliği taşıması,
 • Proje çıktısı herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olma özelliği taşıması,
 • Ar-Ge/Tasarım/Yazılım faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araç ve ekipmanların proje hedefleri açısından uygunluğu,
 • Mevcut iş yükü ve toplam adam/ay oranları dikkate alındığında aylık ar-ge iş gücü uygunluğu,
 • Mevcut iş yükü ve toplam adam/ay oranları dikkate alındığında önerilen proje süresinin uygunluğu,
 • Firmanın proje yönetim deneyiminin (geçmişte gerçekleştirdiği proje) projeyi gerçekleştirmek için yeterliliği
 • Projede görev alacak personelin deneyim ve eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora vb.) proje faaliyetleri ile uyumluluğu ve yeterliliği
 • Projenin etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli (BTÜ öğretim elemanları ve öğrencileriyle entegre edilebilirliği, laboratuvar imkanlarından yararlanma, ortak proje gerçekleştirilebilirliği vb.)
 • Proje Bursateknopark TGB firmaları ya da diğer firmalar ile Ar-ge işbirlikleri,
 • Yazılım projelerinde, KDV’den müstesna tutulabilmesi için sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı kapsamı
 • Firma tarafından Bölge Dışı Görevlendirme Talebi,
 • Öncelikli Teknolojik Alanlara uygunluğu,

Aşağıda sayılan faaliyetler, ilgili mevzuata göre Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
d) İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.

Aşağıda sayılan faaliyetler, ilgili mevzuata göre tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.